تاریخ ادبیات ایران

توفیق هاشم پور سبحانی
1380

30000 تومان
تهران ، 11
قیمت روی جلد: 17800 تومان

آماده سازی و تنظیم مواد (فهرست نویسی)

موسی مجیدی
1381

20000 تومان
تهران ، 11
قیمت روی جلد: 10400 تومان

روان شناسی عمومی

حمزه گنجی
1381

20000 تومان
تهران ، 11
قیمت روی جلد: 14300 تومان

مهندس ژنتیک

اسعدالله احمدی خواه
1394

20000 تومان
تهران ، ۸
قیمت روی جلد: 40000 تومان

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

علی سوری ، محسن ابراهیمی
1394

15000 تومان
تهران ، 15
قیمت روی جلد: 20000 تومان

اصول علم سنجش از دور

پرویز ضیائیان فیروز آبادی ، نادر پروین
1394

12000 تومان
تهران ، 15
قیمت روی جلد: 16000 تومان

تفسیر موضوعی قرآن

جمعی از نویسندگان
1394

15000 تومان
تهران ، 15
قیمت روی جلد: 0 تومان

ژئومورفولوژی

حسن داداشی آرانی
1394

20000 تومان
تهران ، 15
قیمت روی جلد: 24000 تومان

مبانی ژنتیک

سید یوسف سیدنا
1394

30000 تومان
تهران ، 15
قیمت روی جلد: 35000 تومان