روانشناسی کودکان استثنایی

مایکل ام هاردمن ، کلیفورد جی درو ، ام وینستون اگن
1394

190 تومان
تهران ، رسالت
قیمت روی جلد: 250 تومان

کتاب های انتشارات پرتقال

...
1394

30 تومان
تهران ، کامرانیه
قیمت روی جلد: 30 تومان

Manage with English

Sandler ، ساندلر پی.ال
1392

25000 تومان
تبریز ، 1
قیمت روی جلد: 27000 تومان

جنین شناسی نظری

دکتر کاظم پریور
1394

15000 تومان
شیراز ، معالی اباد
قیمت روی جلد: 20000 تومان

روان سنجی

حمزه گنجی
1392

20000 تومان
کرمانشاه ، کرمانشاه
قیمت روی جلد: 37000 تومان

آمار و کاربرد در مدیریت

جمشیدی
1394

25000 تومان
کرمانشاه ، کرمانشاه
قیمت روی جلد: 44000 تومان

راهنمای ریاضیات پایه

لیدا فرخو
1392

40000 تومان
کرمانشاه ، کرمانشاه
قیمت روی جلد: 75000 تومان

قواعد فقه بخش مدنی

محقق داماد
1394

30000 تومان
کرمانشاه ، کرمانشاه
قیمت روی جلد: 60000 تومان

مبانی جامعه شناسی

بروس کوئن ترجمه غلامعباس توسلی
1394

25000 تومان
کرمانشاه ، کرمانشاه
قیمت روی جلد: 45000 تومان