خواندن و درک مفاهیم2

دکتر محمد حسین تحریریان
1389

13000 تومان
بهبهان ، شهید اباد
قیمت روی جلد: 14000 تومان

زبان تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( ترجمه و راهنما)

مهدی یدالهی - سعید عابسی
1394

12000 تومان
اهواز ، کیانپارس
قیمت روی جلد: 14000 تومان

مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی

دکتر حسن درویش ، دکتر محمدرسول الماسی فرد
1394

8000 تومان
اهواز ، کیانپارس
قیمت روی جلد: 8500 تومان

کتاب تحلیلی آمارتوصیفی پیام نور

جلال رمضانی
1394

10000 تومان
آبادان ، 3
قیمت روی جلد: 13500 تومان

کتاب تحلیلی مبانی جامعه شناسی پیام نور

مسلم ناظرحسین آبادی ، عفت نیکنام
1394

12000 تومان
آبادان ، 3
قیمت روی جلد: 15000 تومان

معرفت شناسی پیام نور

محمدحسین زاده
1394

4000 تومان
آبادان ، 3
قیمت روی جلد: 6000 تومان

فارسی عمومی پیام نور

گروه مولفان
1394

5000 تومان
آبادان ، 3
قیمت روی جلد: 8300 تومان

کتاب تحلیلی فارسی عمومی

علی اکبرابراهیمی
1394

12000 تومان
آبادان ، 3
قیمت روی جلد: 15000 تومان

آمارتوصیفی درروان شناسی وعلوم تربیتی

حسن امیرپور
1394

3000 تومان
آبادان ، 3
قیمت روی جلد: 5500 تومان