نگارش پیشرفته

فاطمه همتی ، فرزانه خدابنده
1394

25000 تومان
شیراز ، اطلسی
قیمت روی جلد: 40000 تومان

جنین شناسی نظری

دکتر کاظم پریور
1394

15000 تومان
شیراز ، معالی اباد
قیمت روی جلد: 20000 تومان

تشریح کامل مسائل استاتیک مریام

مهندس علیرضا انتظاری
1390

35000 تومان
شیراز ، نمازی
قیمت روی جلد: 60000 تومان

استاتیک

مریام ، کرایگ ، مترجم: مهندس علیرضا انتظاری
1386

30000 تومان
شیراز ، نمازی
قیمت روی جلد: 45000 تومان

مقاومت مصالح

فردیناند پی. بیر ، اِی. راسل جانسون ، جان تی. دی ولف ، دیوید اف. مازورک ، مترجم: بهرام پوستی
1391

30000 تومان
شیراز ، نمازی
قیمت روی جلد: 45000 تومان

راهنمای مقاومت مصالح

فردیناند پی. بیر ، اِی. راسل جانسون ، جان تی. دی ولف ، دیوید اف. مازورک ، مترجم: بهرام پوستی
1394

25000 تومان
شیراز ، نمازی
قیمت روی جلد: 40000 تومان

انتقال گرما

فرانک پی. اینکروپرا ، دیود پی. دِویت ، مترجم:بهرام پوستی
1389

30000 تومان
شیراز ، نمازی
قیمت روی جلد: 40000 تومان

تربیت بدنی عمومی2

دکتر ابوالفضل فراهانی
1389

10000 تومان
شیراز ، نمازی
قیمت روی جلد: 15000 تومان

کلیات بهداشت عمومی

دکتر علی صادقی حسن آبادی
1393

9000 تومان
شیراز ، نمازی
قیمت روی جلد: 12000 تومان