انگلیسی عمومی مهندسی پزشکی

دکتر سیامک نجاریان ، مهناز کارگر سهمی
1394

6000 تومان
قزوین ، خیابان سپه
قیمت روی جلد: 13500 تومان

فیزیولوژی پزشکی

دکتر سید علی حائری روحانی
1394

10000 تومان
قزوین ، خیابان سپه
قیمت روی جلد: 20000 تومان

کلیات آناتومی

دکتر مهدی مهدی زاده ، دکتر سارا سلیمانی اصل ، دکتر محمدباقر پورحیدر ، دکتر فاطمه کرمانیان مجرد ، دکتر سام زربخش
1394

12000 تومان
قزوین ، خیابان سپه
قیمت روی جلد: 25000 تومان

کلیات آناتومی

دکتر مهدی مهدی زاده ، دکتر سارا سلیمانی اصل ، دکتر محمدباقر پورحیدر ، دکتر فاطمه کرمانیان مجرد ، دکتر سام زربخش
1394

12000 تومان
قزوین ، خیابان سپه
قیمت روی جلد: 25000 تومان

مبانی بیو مکانیک جلد اول

سوزان جی.هال ، ترجمه :دکتر سیامک نجاریان
1394

10000 تومان
قزوین ، خیابان سپه
قیمت روی جلد: 22000 تومان

انسان از دیدگاه اسلام(جزوه)

ابراهیم نیک صفت
1394

10000 تومان
قزوین ، 2
قیمت روی جلد: 12500 تومان

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

دکتر غلامحسین جوانمرد
1393

7000 تومان
قزوین ، ۲
قیمت روی جلد: 9000 تومان

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آیت الله مکارم شیرازی
1392

5000 تومان
قزوین ، ۲
قیمت روی جلد: 6000 تومان

ریاضیات عمومی 1

جلیل واعظی
1388

5000 تومان
قزوین ، 1
قیمت روی جلد: 6100 تومان