مبانی جامعه شناسی

بروی کوعن
1394

15000 تومان
ماکو ، 3
قیمت روی جلد: 21000 تومان

زبان انگلیسی عمومی

محمود علیمحمدی - حسن خلیلی
1394

4000 تومان
ماکو ، 3
قیمت روی جلد: 7000 تومان

مبانی علم اقتصاد

یگانه موسوی جهرمی
1394

3000 تومان
ماکو ، 3
قیمت روی جلد: 6500 تومان

حقوق مالی و مالیه عمومی

ابوالفضل رنجبری - علی بادامچی
1394

7000 تومان
ماکو ، 3
قیمت روی جلد: 20000 تومان

حقوق تجارت

ربیعا اسکینی
1394

5000 تومان
ماکو ، 3
قیمت روی جلد: 10000 تومان

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مهدی نظر پور
1394

2000 تومان
ماکو ، 3
قیمت روی جلد: 4000 تومان

حقوق مدنی اشخاص و محجورین

سید حسن صفایی - سید مرتضی قاسم زاده
1394

14000 تومان
ماکو ، 3
قیمت روی جلد: 17000 تومان

مقدمه علم حقوق

دکتر کاتوزیان
1394

5000 تومان
ماکو ، 3
قیمت روی جلد: 8000 تومان

حقوق تجارت جلد ۱

ربیعا اسکینی
1394

10000 تومان
ماکو ، 3
قیمت روی جلد: 15000 تومان