جامعه و سیاست (مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی)

مایکل راش ترجمه: منوچهر صبوری
1387

2500 تومان
منوجان ، سرراس
قیمت روی جلد: 2750 تومان

جامعه شناسی روستایی

نعمت الله تقوی
1384

1000 تومان
منوجان ، سرراس
قیمت روی جلد: 1380 تومان

اصول حسابداری

علی شفیع زاده - عبدالکریم مقدم
1385

1000 تومان
منوجان ، سرراس
قیمت روی جلد: 1380 تومان

اصول علم سیاست

دکتر ابوالقاسم تهرانی
1385

1000 تومان
منوجان ، سرراس
قیمت روی جلد: 1120 تومان

جامعه شناسی جهان سوم

دکتر امیر آشفته تهرانی
1384

700 تومان
منوجان ، سرراس
قیمت روی جلد: 900 تومان

سیر تحول تعاونی در ایران و جهان

دکتر غلامرضا سلیم
1384

1000 تومان
منوجان ، سرراس
قیمت روی جلد: 1020 تومان

آسیب شناسی اجتماعی( جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)

دکتر رحمت الله صدیق سروستانی
1386

2000 تومان
منوجان ، سرراس
قیمت روی جلد: 2200 تومان

ریاضیات پیش دانشگاهی

شمس الملوک خوش دل- دکتر علی ایرانمنش
1385

1000 تومان
منوجان ، سرراس
قیمت روی جلد: 1290 تومان

زبان تخصصی 1 علوم اجتماعی

دکتر غلامرضا ارجمندی-عبدالعلی رحیمی - حسن خلیلی
1387

1000 تومان
منوجان ، سرراس
قیمت روی جلد: 1040 تومان