تحلیل و طراحی الگوریتم ها

جعفر تنها ، احمد فراهی
1392

4000 تومان
گرگان ، ملاقاتی
قیمت روی جلد: 8100 تومان