زبان انگلیسی عمومی

محمود علیمحمدی ، حسن خلیلی
1392

3000 تومان
رشت ، خمام
قیمت روی جلد: 5500 تومان

روانشناسی راهنمایی و مشاوره

نیلا آخوندی
1392

4000 تومان
رشت ، خمام
قیمت روی جلد: 6900 تومان

معرفت شناسی

محمد حسین زاده
1393

3000 تومان
رشت ، خمام
قیمت روی جلد: 5500 تومان

فیزیولوژی اعصاب و غدد

دکتر محمد علی ابراهیمی
1392

5000 تومان
رشت ، خمام
قیمت روی جلد: 9300 تومان

آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

حسن امین پور
1391

3000 تومان
رشت ، خمام
قیمت روی جلد: 5500 تومان