مبانی نوروسایکولوژی انسان

برایان کولب_ایان ک. ویشاو ، ترجمه دکتر احمد علی پور_ دکتر غلامرضا چلبیانلو
1394

140 تومان
رودسر ، رودسر
قیمت روی جلد: 149 تومان

روانشناسی رشد ( نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها)

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
1394

35 تومان
رودسر ، رودسر
قیمت روی جلد: 40 تومان

روانشناسی شخصیت

لارنس پروین_ اولیور بی جان ، مترجم دکتر محمد جعفر جوادی و دکتر پروین کدیور
1394

55 تومان
رودسر ، رودسر
قیمت روی جلد: 60 تومان

زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد

نولن_هوکسما. فردریکسون_ لافتوس_لوتز ، مترجمان دکتر حسن رفیعی_ دکتر مجتبی دلیر
1394

130 تومان
رودسر ، رودسر
قیمت روی جلد: 135 تومان

آسیب شناسی روانی

دیویسون، نیل و کرینگ
1392

20 تومان
رودسر ، رودسر
قیمت روی جلد: 14 تومان

تحلیل داده های روانشناسی با برنامه spss

نیکلا بریس، ریچارد کمپ، رزمری سلنگار ، ترجمه دکتر خدیجه علی آبادی و دکتر سید علی صمدی
1391

30 تومان
رودسر ، رودسر
قیمت روی جلد: 20 تومان

علم النفس از دیدگاه دانشمندان مسلمان

دکتر محمد عثمان نجاتی ، مترجم دکتر سعید بهشتی
1394

35 تومان
رودسر ، رودسر
قیمت روی جلد: 38 تومان

انگیزش و هیجان

جان مارشال ریو ، مترجم یحیی سید محمدی
1394

120 تومان
رودسر ، رودسر
قیمت روی جلد: 130 تومان

زبان انگلیسی عمومی

محمود علیمحمدی ، حسن خلیلی
1392

3000 تومان
رشت ، خمام
قیمت روی جلد: 5500 تومان