زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

مریم یوران ، زینب ابراهیم نژاد
1394

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 15500 تومان

اقتصاد خرد

شهاب شاکری
1391

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 12500 تومان

اصول حسابداری ۱

عبدالکریم مقدم ، علی شفیع زاده
1392

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 7000 تومان

زبان خارجی ۵

مسعود موسی نتاج ، عبدالرزاق موسی نتاج
1394

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 10000 تومان

حقوق اساسی

دکتر ارسلان ثابت سعیدی
1392

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 3600 تومان

ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲

بر اساس کتاب دکتر موسی الرضا شمسیه زاهدی
1393

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 17900 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

خدیجه جمشیدی
1392

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 4600 تومان

مبانی سازمان و مدیریت

طاهره فیضی
1390

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 5700 تومان

اصول علم اقتصاد ۲ ( اقتصاد کلان)

دکتر مهدی تقوی
1390

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 4100 تومان