متون تخصصی روانشناسی

دکتر مهدی دهستانی
1394

40 تومان
اراک ، 2
قیمت روی جلد: 60 تومان

روانشناسی و آموزش کوکان استثنایی

مایکل ام هاردمن و... ، ترجمه دکتر حمید علیزاده و...
1394

200 تومان
اراک ، 2
قیمت روی جلد: 250 تومان

روان شناسی اجتماعی

الیوت آرونسون ، تیموتی ویلسون ، ترجمه دکتر صفاری نیا
1394

130 تومان
اراک ، 2
قیمت روی جلد: 180 تومان

انگیزش و هیجان

دکتر گیتی همتی راد
1394

30000 تومان
اراک ، ۲
قیمت روی جلد: 47000 تومان

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

مریم یوران ، زینب ابراهیم نژاد
1394

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 15500 تومان

اقتصاد خرد

شهاب شاکری
1391

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 12500 تومان

اصول حسابداری ۱

عبدالکریم مقدم ، علی شفیع زاده
1392

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 7000 تومان

زبان خارجی ۵

مسعود موسی نتاج ، عبدالرزاق موسی نتاج
1394

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 10000 تومان

حقوق اساسی

دکتر ارسلان ثابت سعیدی
1392

10000 تومان
اراک ، گردو
قیمت روی جلد: 3600 تومان