مغناطیس

چنگ
1388

18000 تومان
رودان ، رودان
قیمت روی جلد: 16000 تومان

اخلاق خانواده

زهرا آیت اللهی
1392

3000 تومان
بندرعباس ، پاسداران
قیمت روی جلد: 6000 تومان

هواواقلیم شناسی

دکتر فریداجلالی
1384

3500 تومان
بندرعباس ، پاسداران
قیمت روی جلد: 7000 تومان

زراعت عمومی

کمال سادات اسمعیلان
1382

4000 تومان
بندرعباس ، پاسداران
قیمت روی جلد: 7500 تومان

منطق صوری(جلداول و دوم)

دکترمحمد خوانساری
1388

5000 تومان
بندرعباس ، پاسداران
قیمت روی جلد: 11000 تومان

اقتصادکشاورزی

محمدعلی ترکی هرچگانی
1392

6000 تومان
بندرعباس ، پاسداران
قیمت روی جلد: 12000 تومان

شیمی عمومی ۲

دکتر فرهاد زارع ، سعید حبیب الهی ، حسین صلواتی ، محسن قاسمیان خجسته ، زینب خلیل زاده
1391

4 تومان
میناب ، محلی
قیمت روی جلد: 7 تومان

شیمی تجزیه ۱

محسن قاسمیان خجسته ، زینب خلیل زاده
1393

6 تومان
میناب ، محلی
قیمت روی جلد: 10 تومان

معادلات دیفرانسیل معمولی

رقیه محمدی حصاری
1391

10 تومان
میناب ، محلی
قیمت روی جلد: 14 تومان