روش تحقیق در مدیریت

دکتر سید علی اکبر احمدی ، علی صالحی
1394

5000 تومان
اردبیل ، 2
قیمت روی جلد: 8000 تومان