حسابداری و حسابرسی بخش عمومی (1)

دکتر عزیز گرد و غریبه اسماعیلی کیا
1394

23000 تومان
اصفهان ، 10
قیمت روی جلد: 28000 تومان

حسابداری مالیاتی با رویکرد دانشگاهی (جلد دوم) راهنمای کاربردی قانون مالیات برارزش افزوده

احمد آخوندی
1394

39000 تومان
اصفهان ، 10
قیمت روی جلد: 45000 تومان

آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

هادی رنجبران
1394

58000 تومان
اصفهان ، 10
قیمت روی جلد: 65000 تومان

فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

اسفندیار فرج وند
1388

21000 تومان
اصفهان ، 10
قیمت روی جلد: 28000 تومان

حسابداری پیشرفته 1

علی اصغر ترابی و دکتر سید محمود موسوی شیری و محمد ابراهیم زاده کاریزکی
1393

32000 تومان
اصفهان ، 10
قیمت روی جلد: 41000 تومان

ریاضی تجربی دوازدهم - خیلی سبز

دکتر کوروش اسلامی
1394

21000 تومان
اصفهان ، 10
قیمت روی جلد: 26000 تومان

آمار واحتمال + گسسته تست - خیلی سبز

عطا صادقی ، مصطفی دیداری
1394

27000 تومان
اصفهان ، 10
قیمت روی جلد: 35000 تومان

ریاضیات پایه تست - خیلی سبز

، میثم حمزه لویی-علی شهرابی
1394

40000 تومان
اصفهان ، 10
قیمت روی جلد: 49000 تومان

حسابان یازدهم تست - خیلی سبز

علی شهرابی
1394

65000 تومان
اصفهان ، 10
قیمت روی جلد: 79000 تومان