انسان شناسی فرهنگی

دانیل بیتس ، فردبلاگ ، مترجم :محسن ثلاثی
1389

16500 تومان
دیلم ، دیلم
قیمت روی جلد: 16500 تومان

نظریه جامعه شناسی دردوران معاصر

تالیف :جورج ریتزر ، ترجمه :محسن ثلاثی
1389

17500 تومان
دیلم ، دیلم
قیمت روی جلد: 17500 تومان

روش های آماری درعلوم رفتاری

دکتررمضان حسن زاده ، محمدتقی مداح
1391

13000 تومان
دیلم ، دیلم
قیمت روی جلد: 13000 تومان

مبانی جامعه شناسی

بروس کوئن ، ترجمه واقتباس : ، دکترغلامعباس توسلی - دکتررضافاضل
1391

90000 تومان
دیلم ، دیلم
قیمت روی جلد: 85000 تومان

کلیات علم اقتصاد

دکتر جمشیدپزویان ، دکترفرهادخدادادکاشی ، دکتریگانه موسوی جهرمی
1390

50000 تومان
دیلم ، دیلم
قیمت روی جلد: 48000 تومان

بررسی مسائل اجتماعی ایران

گروه مولفان
1392

72000 تومان
دیلم ، دیلم
قیمت روی جلد: 75000 تومان

زبان انگلیسی

محمودعلیمحمدی ، حسن خلیلی
1391

32000 تومان
دیلم ، دیلم
قیمت روی جلد: 34000 تومان

جامعه شناسی درادبیات فارسی

دکترفریدون وحیدا
1388

50000 تومان
دیلم ، دیلم
قیمت روی جلد: 50000 تومان

تربیت بدنی عمومی 1

دکترابوالفضل فراهانی
1391

4000 تومان
دیلم ، دیلم
قیمت روی جلد: 4100 تومان