روانشناسی کودکان استثنایی

مایکل ام هاردمن ، کلیفورد جی درو ، ام وینستون اگن
1394

190 تومان
تهران ، رسالت
قیمت روی جلد: 250 تومان

کتاب های انتشارات پرتقال

...
1394

30 تومان
تهران ، کامرانیه
قیمت روی جلد: 30 تومان

مقدمهای بر فیزیولوژی گیاهی جلد 2

ویلیام ج هاپکینز
1386

38000 تومان
تهران ، 8
قیمت روی جلد: 15000 تومان

مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی جلد ۱

ویلیام ج هاپکینز
1383

44000 تومان
تهران ، 8
قیمت روی جلد: 4400 تومان

ژنتیک استانسفیلد

سوزان الرود
1380

44000 تومان
تهران ، 8
قیمت روی جلد: 4400 تومان

روش تحقیق در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزی

سید علی محمد میرمحمدی میبدی
1380

17000 تومان
تهران ، 8
قیمت روی جلد: 1500 تومان

مباحثی نوین در بیوتکنولوژی

دکتر حمید رضا قاسم پور ، دکتر دانیال کهریزی ، دکتر نجات مهدیه
1394

25000 تومان
تهران ، 8
قیمت روی جلد: 2800 تومان

کشت بافت و سلول گیاهی

دکتر منصور امیدی ، دکتر ابراهیم سید طباطبایی
1390

32000 تومان
تهران ، 8
قیمت روی جلد: 7000 تومان

مهندسی ژنتیک و روش ها و کاربردها

دکتر اسدالله احمدی خواه
1387

22000 تومان
تهران ، 8
قیمت روی جلد: 4500 تومان