اصول حسابداری ۱

عبدالکریم مقدم ، علی شفیع زاده
1387

75000 تومان
اسلامشهر ، قائمیه
قیمت روی جلد: 95000 تومان

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن

محمد حسین پور کاظمی
1386

11000 تومان
اسلامشهر ، قائمیه
قیمت روی جلد: 19000 تومان

کلیات علم اقتصاد

دکتر پژویان ، دکتر خداداد کاشی ، دکتر موسوی جهرمی
1383

65000 تومان
اسلامشهر ، قائمیه
قیمت روی جلد: 80000 تومان

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول ویراست دوم

محمد نوفرستی
1394

80000 تومان
اسلامشهر ، قائمیه
قیمت روی جلد: 90000 تومان

فارسی عمومی

گروه مولفان
1389

40000 تومان
اسلامشهر ، قائمیه
قیمت روی جلد: 90000 تومان

روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی

دکتر محمد مهدی پرهیزگار ، علی اکبر آقاجانی افروزی
1394

32000 تومان
تهران ، 1
قیمت روی جلد: 32000 تومان

مدیریت دانش

دکتر علی اکبر احمدی ، علی صالحی
1391

20000 تومان
تهران ، 1
قیمت روی جلد: 4700 تومان

مبانی فناوری اطلاعات

دکتر امیرهوشنگ تاج فر
1394

27000 تومان
تهران ، 1
قیمت روی جلد: 27000 تومان

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

جک تی مارچوکا ، ترجمه: مهندس رامین مولاناپور ، مهندس فرزاد حبیبی پور رودسری
1393

30000 تومان
تهران ، 1
قیمت روی جلد: 15700 تومان